filter data 相关的搜索结果 共有2个

hbase_filter()

Description: Filter data with the HBase-supplied filter. Syntax: hbase_filter(filterName,filterArg)  Different filterNamhbase filter,filter data

hbase_filterlist()

Description: Filter data with multiple filters. Syntax: hbase_filterlist(filterHandle1,filterHandle2,...filterHandleN)  multiple filters,filter data